• 2021 Brian Belski
  • 2023 Gilbert Ramirez
  • 2023 Anthony White